MOTIONSSIDA SRF NÄTVERK

På denna sida har vi samlat kongressmotioner 2024, från SRF nätverk och flerhandikappgrupper.

MOTION TILL SRF-KONGRESSEN 2024

Tillgänglighet vid SRF:s aktiviteter

Synskadades Riksförbund (SRF) är en viktig organisation för att tillvarata synskadades intressen och erbjuda meningsfulla aktiviteter. Dock upplever många medlemmar som även har en hörselnedsättning svårigheter att delta fullt ut på grund av bristande tillgänglighet. Som medlem med både syn- och hörselnedsättning är det frustrerande att gå miste om viktig information och gemenskap när hörselteknik saknas eller ljudmiljön är dålig. Att ständigt behöva anstränga sig för att hänga med tröttar ut och gör att man till slut drar sig för att delta. SRF bör därför bli bättre på att beakta behoven hos medlemmar med kombinerad syn- och hörselnedsättning. Alla aktiviteter behöver planeras och genomföras så att även denna grupp kan delta på lika villkor.

Genom att samverka med föreningar som engagerar medlemmar med hörselnedsättningar kan SRF ta fram checklistor och rutiner för att säkerställa tillgängligheten. På så vis kan organisationen leva upp till sitt syfte att företräda alla synskadade, oavsett hörselförmåga. Ökad delaktighet stärker både enskilda medlemmar och organisationen som helhet.

Mot denna bakgrund yrkar vi:

 • Att uppdra åt förbundsstyrelsen att verka för att tillgängliggöra SRF:s aktiviteter

så att även personer med hörselnedsättning har möjlighet att delta på lika villkor,

 • Att uppdra åt förbundsstyrelsen att i samverkan med föreningar för personer med hörselnedsättning ta fram en checklista för tillgänglighet vid SRF:s aktiviteter.

Barsam Zakeri

Nätverket Synskadade Flerfunktionsnedsatta

SRF intressegrupp LSS-och  SOL-gruppen

SRF Skånes årsmöte 2024

SRF Skaraborgs årsmöte 2024

MOTION 

Tillsätt en kommitté för flerfunktionsnedsättning!

Verksamhet och arbete med flerfunktionsnedsättning inom SRF har haft olika former genom åren. Sedan 1990-talet har SRF haft en rikstäckande flerhandikappkommitté, men den lades ner år 2011. Idag vilar engagemang och ansvar på enskilda distrikt och olika arbetsgrupper.

Allt fler barn och unga föds med ytterligare funktionsnedsättningar utöver synnedsättning. De blir morgondagens SRF-medlemmar. För att säkerställa ett livskraftigt förbund i framtiden är det viktigt att frågor som rör flerfunktionsnedsättning även lyfts och arbetas med på nationell nivå inom SRF.

Syftet med att återinsätta en nationell kommitté för flerfunktionsnedsättningar är att:

– säkerställa att frågor som rör flerfunktionsnedsättningar drivs aktivt och samordnat inom SRF på nationell nivå

– stärka samverkan mellan förbundsstyrelse, rikskansli och medlemmar med flerfunktionsnedsättningar

– öka kunskapen och medvetenheten om flerfunktionsnedsättningar inom SRF

– bevaka och driva frågor som rör flerfunktionsnedsättningar gentemot myndigheter, beslutsfattare och andra aktörer

– stödja distrikt-, lokal- och branschföreningar i deras arbete med frågor som rör flerfunktionsnedsättningar

Uppdrag

Den nationella kommittén för flerfunktionsnedsättningar föreslås få följande uppdrag:

– bevaka och analysera utvecklingen inom området flerfunktionsnedsättning

– ta fram förslag till förbundsstyrelsen på prioriterade frågor och aktiviteter

– samordna och stödja arbetet med flerfunktionsnedsättningsfrågor inom SRF

– bygga nätverk och samverka med andra aktörer inom flerfunktionsnedsättning

– sprida information och kunskap om flerfunktionsnedsättning internt och externt

Yrkande

Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi:

– att uppdra till förbundsstyrelsen att återinsätta en nationell kommitté för flerfunktionsnedsättningar

– att kommittén ges i uppdrag att arbeta enligt ovan beskrivna uppdrag

– att kommittén arbetar i nära samverkan med förbundsstyrelse och rikskansli

– att nödvändiga resurser avsätts för kommitténs arbete

Nätverket Synskadade Flerfunktionsnedsatta, SFF

SRF intressegrupp LSS- & SOL-gruppen

Motion antagen av SRF Skånes och SRF Skaraborgs årsmöten  2024

MOTION

Kunskap är nyckeln – satsa på kontaktmannautbildning för ökad inkludering i SRF

Vi ser att det blir allt vanligare att medlemmar i SRF inte bara har en synnedsättning utan också ytterligare funktionsnedsättningar. Detta ställer högre krav på våra lokal- och distriktsföreningars förmåga att inkludera alla medlemmar i verksamheten.

Idag upplever tyvärr många medlemmar med flerfunktionsnedsättning att de känner sig oförstådda och har svårt att delta i aktiviteter på lika villkor. Det kan handla om allt från att informationen inte är anpassad utifrån olika behov till att aktiviteterna i sig innehåller hinder som gör dem otillgängliga för vissa medlemmar.

I region Skaraborg och Skåne har man tagit ett viktigt steg för att råda bot på detta problem. Där finns kontaktpersoner med egen erfarenhet av flerfunktionsnedsättning,  de bistår med kunskap till distrikten om hur verksamheten kan göras mer inkluderande. Dessa kontaktpersoner fungerar som en resurs för både medlemmar och förtroendevalda och bidrar till att öka tillgängligheten.

Vi anser att alla SRF:s distrikt skulle gynnas av den typen av kompetens för att leva upp till vårt mål om ett SRF för alla. Därför bör SRF satsa på en kontaktmannautbildning som ger distrikten verktyg att bättre stödja medlemmar med flerfunktionsnedsättning.

Med anledning av ovanstående yrkar vi att förbundsstyrelsen ges i uppdrag:

 • att                      riksorganisationen genomför en kontaktmannautbildning för distrikten så att varje distrikt får ökad kunskap om hur de kan inkludera och stödja medlemmar med flerfunktionsnedsättning i verksamheten
 • att                      distrikten uppmuntras till att utse minst en kontaktperson som kan fungera som stöd och kunskapsbank
 • att                      erfarenheterna från kontaktmannautbildningen utvärderas och sprids inom organisationen, för att främja kontinuerligt lärande och utveckling
 • att                      frågan om inkludering av medlemmar med flerfunktionsnedsättning lyfts på SRF:s utbildningar för förtroendevalda och personal
 • att                      riksorganisationen tar fram riktlinjer med checklista för hur man gör verksamheten mer tillgänglig för medlemmar med flerfunktionsnedsättning

Nätverket Synskadade Flerfunktionsnedsatta

SRF intressegrupp LSS- & SOL-gruppen

MOTION

NATIONELLT KUNSKAPSCENTER OM SYNNEDSÄTTNING

På senare år har Sverige byggt upp kunskapscentra kring olika funktionsnedsättningar (såsom neuropsykiatri , utvecklingsstörning, dövblindhet mm).

1986, när Tomtebodaskolan  avvecklades, blev skolan  istället ett resurscenter för barn och unga med synnedsättning.

I  modern tid, har det övergått till en liten del inom Specialpedagogiska Skolmyndigheten, samtidigt ser vi hur vuxenutbildningar för synskadade  och sk synkurser för äldre sviktar.

Tanken var jämlikhet, inkluderande utbildning och habilitering, men personer med synnedsättning hamnar lätt i utanförskap.

Vi upplever även hur allt fler yngre synskadade har ytterligare funktionsnedsättningar.

Flerfunktionshindrade  är ofta hänvisade  till det kunnande som råkar finnas i kommuner och regioner. Dessa frågor synes än viktigare idag, då vi har kommunalt självstyre och mindre samverkan över landet.

Delar av detta vill SRF motverka, i förbundets intressepolitiska program står att läsa:

 • Att ett nationellt kunskapscenter inom synrehabiliteringsområdet inrättas för en mer likvärdig habilitering/rehabilitering.

Med denna bakgrund, föreslår vi kongressen

att utvidga SRF:s intressepolitiska program, så  att Sverige återupprättar ett nationellt kunskapscenter för barn och vuxna med synnedsättning och besläktade funktionsnedsättningar.

Maria Liesland mfl ,

 MOTION

Realisera Riksfinansiering för rikstäckande nätverk

”Nätverk och intressegrupper är arbetsformer på nationell nivå för att driva frågor av gemensamt intresse för medlemmar. Riksförbundet uppmuntrar till bildande av nätverk vilket ökar intresset av SRF.

”Då nätverket är rikstäckande ska medlemmar från fler än ett distrikt vara representerade”.

Utöver detta fastslås krav om antal medlemmar samt att det ska finnas sammankallande i nätverket.

Vi i det rikstäckande Nätverket för Synsvaga utgörs idag av omkring 65 medlemmar från hela landet.

Som nätverk kan vi också ta del av vissa resurser genom Riksförbundet, och att söka ekonomiskt stöd till en årlig fysisk träff.

Trots att regler upprättats och att det tydligt framgår hur nätverk ska vara rikstäckande, så är det inte Riks som bistår med det ekonomiska stödet. Utbetalning görs endast till etablerad SRF förening med post- eller bankgiro och organisationsnummer.

Nätverket har inte för avsikt att bilda en egen förening.

Nätverket för Synsvaga anser att denna lösning urholkar möjligheterna(gör det omöjligt att söka pengar från t ex stiftelser) för att bedriva rikstäckande nätverk.

SRF Nätverket för synsvaga föreslår kongressen att besluta

Att Riksförbundet ser över de redovisningstekniska möjligheterna att finansiera rikstäckande nätverk utan beroende av distrikt och lokalföreningar.

SRF Nätverket för Synsvaga

Roland Gustafsson

SRF nätverk Synskadade Flerfunktionsnedsatta

SRF intressegrupp LSS- och SOL-gruppen

MOTION TILL SRF:S KONGRESS 2024  

ekonomiska villkor

För oss som lever med sjukersättning, så var vi enligt FK, 220 000 stycken år 2021.

Av dessa 220 00 var ett antal gravt synskadade med ytterligare funktionsnedsättning/funktionsnedsättningar.

Den ekonomiska verklighet vi tvingas leva med under hela eller delar av våra liv fram till en tillvaro som fattiga ålderspensionärer; är en politisk icke-fråga idag.

Vi upplever inte att SRF ägnar frågan tillräcklig uppmärksamhet idag.

Därför yrkar vi att kongressen ska besluta

 • att ge den nya förbundsstyrelsen i uppdrag att agera kraftfullt och målmedvetet under kommande kongressperiod för att
 • Dels belysa tillvaron för denna bortglömda medborgargrupp
 • Dels kraftfullt verka för att livsvillkoren för denna grupp förbättras markant

Anders Axelsson

Nätverket Synskadade Flerfunktionsnedsatta, SFF

Motion antagen av SRF Bjuv-Klippan-Åstorps årsmöte