OM OSS

För synskadade med flerfunktionsnedsättningar, finns idag 3 sk flerhandikappgrupper, ett nätverk, en intressegrupp och en fristående förening.

På denna sida kan Du läsa mer oss.

Givetvis kan Du vara medlem i mer än en flerhandikappgrupp samtidigt.

NÄTVERKET SFF


Här följer en kort sammanfattning om vårt nätverk, vem det vänder sig till samt syfte och målsättning för vårt arbete.

2020 startade en grupp synskadade med ytterligare funktionsnedsättning ett nätverk inom SRF, ”Synskadade Flerfunktionsnedsatta”.
Vi vänder oss till alla synskadade med flerfunktionshinder, det rör medlemmar i olika åldrar med spridning runt om i Sverige.
Nuförtiden har barn, ungdomar och unga vuxna ofta funktionsstörning i öga & hjärna, därför ansåg vi detta angeläget.
Idag har SFF drygt 200 medlemmar och stödmedlemmar.
SFF har nära samarbete med SRF Skåne

SRF Skånes logga

Men vi är ett rikstäckande nätverk.

SFF Har en Facebookgrupp som vänder sig till alla intresserade, men framför allt nätverksmedlemmar.

Länk till gruppen hittar Du nederst på alla sidor.

SYFTE OCH MÅLSÄTTNING

  • Sprida information och synliggöra personer med synskada och flerfunktionsnedsättning
  • Utbyta erfarenheter och stärka varandra
  • Öka kunskapen runt om i landet kring funktionsstörning i öga & hjärna
  • Arrangera Kurser och träffar på riksnivå och ute i distrikten
  • Anordna utbildningsdagar på riksnivå och regionalt
  • Samverka med andra funktionshinderorganisationer

LSS- & SOL-GRUPPEN

Omslagsbild LSS och SOL-gruppens FB-sida

LSS- och SOL- gruppen är en intressegrupp för synskadade medlemmar med

flerfunktionsnedsättningar.

Vi bildades 19 januari -23.

Vårt mål/syfte med denna grupp är att vi ska arbeta med LSS- och SOL frågor intressepolitiskt i SRF.

3 viktiga punkter i vårt arbete:

  • Information
  • Bemötande
  • lättförståeligt material

— Vi vill ha ett SRF för alla !

Viktigt: Vi vill göra Synskadade Flerfunktionsnedsatta medlemmar

delaktiga i verksamheter, styrelser och arbetsgrupper i hela landet,

så vi kan ge lokalföreningar och distrikten råd och tips.

Vi vill även jobba externt intressepolitiskt att sprida kunskap till

kommuner och regioner om Synskadade Flerfunktionsnedsatta inom

LSS och SOL

Många gånger märker vi att kunskapen brister om synskadan, bland

annat inom LSS.

Vi kommer kämpa för att enbart synskadade ska få ledsagning inom

LSS.

Då krävs att LSS-lagen inom ledsagning ändras.

Vi kommer inte jobba med psykologiskt stöd. De medlemmar som behöver

stöd får söka professionell hjälp med samtalsstöd hos kurator

eller psykolog.

Vi hoppas få komma till organisationsrådet på SRF Riks vid

tillfälle och ta upp våra hjärtefrågor.

Vill ni ha mer information om vår grupp eller har ni frågor?

Ni som är synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar och är

medlemmar i SRF.

Kontakta då:

Sammankallande

Ingela Olsson

Mobil nr: 0730–36 02 15

VC sammankallande

Leif -Göran Josefsson

Mobil nr : 0707-94 99 48

Vi nås på mailadress:

Lss.sol@srfflerfunk.se

Enskilda ärenden till Ingela:

Ingela@srfflerfunk.se

Vi har skapat en

Facebook-sida

Där ger vi info om  vårt  arbete,  jag tillåter  SRF Nätverk SFF  Info där med,

typ om deras caféer  osv.

LSS- och SOL-gruppen har även en offentlig

Facebookgrupp

FÖRENINGEN SMYF

SMYF logga

Föreningen synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar förkortat SMYF

Föreningen bildades år 2021. SMYF är en landstäckande, religiöst och partipolitiskt obunden intressepolitisk organisation av och för synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar.  SFF Är ett nätverk inom

Synskadades Riksförbund, SRF.Detta innebär att SFF är en liten del av en större organisation där beslutsvägarna är längre.

Föreningen synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar förkortat SMYF, är till skillnad från SFF en fristående organisation.

Här kan Du läsa mer.

Nätverk

Män och kvinnor i färgglada cirklar som är sammanlänkade med varandra

Så här beskriver SRF sina

nätverk

Våra nätverk är inte en organisationsform jämte lokalföreningar, distrikt och branschföreningar. Nätverken är en arbetsform för att på nationell nivå driva frågor av gemensamt intresse för medlemmar och har därför ingen särskild status eller representation vid beslutsorganen. Område eller exempelvis en yrkesgrupp.

Förutsättningar

För att ett nätverk ska kunna bildas krävs att minst tio röstberättigade medlemmar visar intresse av att ingå. Nätverkets medlemmar ska gemensamt utse en sammankallande person, vilken också blir förbundets kontaktperson i det löpande arbetet. Hela landets ska vara nätverkets arbetsfält.

Att få SRF mandat

Ett nätverk ska vara mandatgivet för att betraktas som bildat SRF nätverk. Med mandatgivet menas att nätverkets syfte, mål och eventuella plan ska godkännas av förbundsstyrelsen.  Nätverkets mål, syfte och eventuella plan samt det fält inom vilket nätverket ämnar arbeta, får inte strida mot av kongressen och/eller organisationsrådet fattade beslut.

Stöd

I den mån ett nätverk bedriver påverkansarbete, bistår förbundet med underlag och rådgivning i sakfrågan.

Riksförbundet kan tillhandahålla en plattform på sociala medier för att underlätta kommunikation mellan nätverkets medlemmar. Plattformen ska användas på så sätt att det gynnar hela nätverkets verksamhet och är till gagn för alla ingående medlemmar.

Riksförbundet tillhandahåller också en sida på SRF:s webbplats till nätverket.

Av riksförbundet producerat material kan med fördel användas av nätverken för att sprida SRF:s budskap. Nätverken kan också efterfråga framtagande av material inom sitt arbetsfält, vilket kan tas fram efter särskilt fattat beslut.

Finansiering

Nätverkens verksamhet förutsätter en hög grad av självfinansiering, där de ingående medlemmarna deltar till självkostnadspris.

Riksförbundet har möjlighet att bidra med delfinansiering till en liveträff per år, som kopplas till att samtidigt föra ut förbundets budskap inom ett nätverks arbetsfält.

Upplösning av nätverk

Om ett nätverk självt önskar upplösas, avviker från syfte och mål på ett sätt som strider mot organisationens antagna/fastställda styrdokument, inte visar på aktivitet under 18 månader eller inte hörsammar förbundets önskan om kontakt/dialog, kan förbundsstyrelsen besluta frånta nätverket SRF mandatet.

Vill du veta mer eller ansöka? Kontakta oss på info@srf.nu